Visualització de contingut web

La directiva INSPIRE

L'objectiu de la Directiva INSPIRE és fixar normes generals amb vista a l'establiment d'una infraestructura d'informació espacial en la Comunitat Europea (Inspire), orientada a l'aplicació de les polítiques comunitàries de medi ambient i de polítiques o actuacions que puguen incidir en el medi ambient.

Inspire es basarà en infraestructures d'informació espacial establides i gestionades pels estats membres.

Entendrem per infraestructura d'informació espacial les metadades, els conjunts de dades espacials i serveis de dades espacials, els serveis i tecnologies de xarxa, els acords sobre posada en comú, accés i utilització, així com els mecanismes, processos i procediments de coordinació i seguiment establits, gestionats o posats a disposició de conformitat amb el que disposa la Directiva.

La Directiva INSPIRE s'aplicarà als conjunts de dades espacials que complisquen les condicions següents:

 • a) es referisquen a una zona sobre la qual un estat membre tinga i/o exercisca jurisdicció;
 • b) estiguen en format electrònic;
 • c) estiguen en poder d'alguna de les parts que figuren a continuació, o d'una entitat que actue en nom seu:
  • una autoritat pública, després de ser produïts o rebuts per una autoritat pública, o siguen gestionats o actualitzats per aquesta autoritat i estiguen compresos en l'àmbit de les seues activitats públiques.
  • un tercer a què s'haja facilitat l'accés a la xarxa d'acord amb el que disposa l'article 12 de la Directiva;
  • tracten d'un o més dels temes arreplegats en els annexos I, II o III.

 

Annex I

Tema 1 - Sistemes de coordenades de referència

Tema 2 - Sistema de quadrícules geogràfiques

Tema 3 - Noms geogràfics

Tema 4 - Unitats administratives

Tema 5 - Adreces

Tema 6 - Parcel·les cadastrals

Tema 7 - Xarxes de transport

Tema 8 - Hidrografia

Tema 9 - Llocs protegits

Annex II

Tema 1 - Elevacions

Tema 2 - Coberta terrestre

Tema 3 Ortoimatges

Tema 4 Geología

Annex III

Tema 1 - Unitats estadístiques

Tema 2 - Edificis

Tema 3 - Sòl

Tema 4 - Us del sòl

Tema 5 - Salut i seguretat humanes

Tema 6 - Serveis d'utilitat pública i estatals

Tema 7 - Instal·lacions d'observació del medi ambient

Tema 8 - Instal·lacions de producció i industrials

Tema 9 Instal·lacions agrícoles i d'aqüicultura

Tema 10 - Distribució de la població - demografia

Tema 11 - Zones subjectes a ordenació, a restriccions o reglamentacions i unitats de notificació

Tema 12 - Zones de riscos naturals

Tema 13 - Condicions atmosfèriques

Tema 14 - Aspectes geogràfics de caràcter meteorològic

Tema 15 - Trets geogràfics oceanogràfics

Tema 16 - Regions marines

Tema 17 - Regions Biogeogràfiques

Tema 18 - Hàbitats i biòtops

Tema 19 - Distribució de les espècies

Tema 20 - Recursos energètics

Tema 21 - Recursos minerals

Calendari d'implantació

Les organitzacions crearan les seues dades d'acord amb el calendari següent:

 • 23 novembre 2012: Els conjunts de dades espacials de l'annex I nous o considerablement reestructurats han d'estar disponibles conforme al Reglament 1089/2010. [Directiva Inspire art.7.3 art.9(a)]
 • 04 febrer 2013: Els conjunts de dades espacials de l'annex I nous o considerablement reestructurats han de complir, a més, el contingut de la modificació 102/2011.[Directiva Inspire art.7.3 art.9(a)]
 • Octubre 20151: Els conjunts de dades espacials dels annexos II i III nous o considerablement reestructurats han d'estar disponibles conforme al Reglament 1089/2010. [Directiva Inspire art.7.3 art.9(a)]
 • 23 novembre 2017: Els conjunts de dades espacials de l'annex I en ús el 23 de novembre de 2010 han d'estar disponibles conforme al Reglament 1089/2010.
 • Octubre 20201: Els conjunts de dades espacials dels annexos II i III han d'estar disponibles conforme al Reglament 1089/2010. [Directiva Inspire art.7.3 art.9(b)]

1 Depenent de la data d'entrada en vigor de la disposició.