Visualització de contingut web

Normativa sobre Informació Geogràfica

En aquest apartat es troben les normatives més destacades i relacionades amb la producció, accés, reutilització i interoperabilitat de la cartografia i informació geogràfica de la Generalitat segons es tracte de documents normatius autonòmics, estatals o europeus.

 

NORMATIVA AUTONÒMICA

Llei 2/2020, de 2 de desembre, de la Informació Geogràfica i de l'Institut Cartogràfic Valencià:

Llei 2/2020, de 2 de desemb de 2020 (PDF, 1.761Kb)

Decret 84/2021, de 18 de juny, del Consell, d'aprovació de l'Estatut de l'Institut Cartogràfic Valencià:

Decret 84/2021, de 18 de juny de 2021 (PDF, 591Kb)

Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana

Llei 1/2022, de 13 d'abril de 2022 (PDF, 1.729Kb)

 

NORMATIVA ESTATAL

Llei 14/2010, de 5 de juliol, sobre les infraestructures i els serveis d'informació geogràfica a Espanya.

Llei 14/2010, de 5 de juliol, BOE núm 163 any 2010 (PDF, 388 Kb)

Reial decret 1545/2007, de 23 de novembre de 2007, pel qual es regula el Sistema Cartogràfic Nacional. Aquest Reial decret, en aplicació de la Llei 7/1986, de 24 de gener, d'Ordenació de la Cartografia, regula les activitats de recollida, emmagatzematge, tractament i difusió d'informació geogràfica sobre el territori nacional i la seua mar territorial, la zona contigua, la plataforma continental i la zona econòmica exclusiva, realitzada per les autoritats públiques a través del Sistema Cartogràfic Nacional.

Reial Decret 1545/2007, de 23 de novembre de 2007, BOE núm 287 any 2007 (PDF, 439 Kb)

La llei 37/2007 de 16 de novembre de 2007, sobre la reutilització de la informació del sector públic, té per objecte la regulació bàsica del règim jurídic aplicable a la reutilització dels documents elaborats o custodiats per les Administracions i organismes del sector públic.

Llei 37/2007, de 16 de novembre de 2007, BOE núm 276 any 2007 (PDF, 183 Kb)

Resolució de 19 de febrer de 2013, de la Secretaria d'Estat de Administracions Públiques, per la qual s'aprova la Norma Tècnica d'Interoperabilitat de Reutilizació de recursos de la informació.

Resolució de 19 de febrer de 2013, BOE núm 54 any 2013 (PDF, 718 Kb)

Reial decret 1071/2007, de 27 de juliol, pel qual es regula el sistema geodèsic de referència oficial a Espanya. Aquest Reial decret regula el sistema de referència geodèsic sobre el qual s'ha de compilar tota la informació geogràfica i cartografia oficial, permetent una completa integració de la informació geogràfica i de la cartografia oficial espanyola amb la d'altres països europeus i amb els sistemes de navegació.

Reial Decret 1071/2007, de 27 de juliol de 2007, BOE núm 207 any 2007 (PDF, 14 Kb)

Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d'accés a la informació, de participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient (incorpora les Directives i 2003/35/CE).

Llei 27/2006, de 19 de Juliol de 2006, BOE núm. 171 any 2006 (PDF, 418 Kb)

Llei 7/1986 de 24 de gener de 1986, per la qual s'ordena la producció Cartogràfica de l'Estat, la qual tindrà caràcter de cartografia Oficial. Dins del seu articulat es troben definicions i les competències de l'Estat quant a la producció cartogràfica.

Llei 7/1986, de 24 de gener de 1986, BOE núm. 25 any 1986 (PDF, 20 Kb)

 

NORMATIVA EUROPEA

La iniciativa europea Inspire és la que regula les Infraestructures de Dades Espacials en el marc de la Unió Europea. El dia 21 de Novembre de 2006 es va aprovar definitivament la directiva i a l'abril de 2007 es publique en el Diari Oficial de la Unió Europea el text definitiu.

Directiva Europea 2007/2/CE del Parlament Europeu i del Consell, Text en Castellà (PDF, 112 Kb)

REGLAMENT (CE) No 1205/2008 DE LA COMISIÓ de 3 de desembre de 2008 pel qual s'executa la Directiva 2007/2/CE del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a les metadades