XYaEspacioProtegido

1. Descripció del servei

El servei rep les coordenades XY d'un punt en un sistema de referència específic (EPSG) a través d'una URL del tipus https://descargas.icv.gva.es/00/geoprocesos/xyaespaciosprotegidos?x=732000.25&y=4356000.32&epsg=25830 i retorna els espais protegits que intersecten en aquest punt. Els espais protegits són: Parcs Naturals, Zona d'amortiment de Monuments Naturals, Paratges Municipals, Paisatges Protegits, Zones Humides, LIC, ZEPA, ZEC, Reserves de la Biosfera.

 

• Paràmetres d'entrada obligatoris:

  •  x -> Coordenada X o longitud
  •  y -> Coordenada Y o latitud

 

• Paràmetre d'entrada opcional:

  •  epsg -> (opcional) Sistema de referència de les coordenades introduides (EPSG). Per defecte 25830.

 

 

Resultat tornat pel servei XYaEspaciosProtegidos

 

 

2. Descripció dels camps resultat

  •  Figura de proteció: Parc natural, LIC, ZEPA, etc.
  •  Nom: Nom de la figura de protecció

 

3. Exemple d'ús

  •  3.1 Cas general

 

URL: https://descargas.icv.gva.es/00/geoprocesos/XYaEspaciosProtegidos.php?x=732000.25&y=4356000.32&epsg=25830

{

    "serviceName": "XYaEspaciosProtegidos",

    "serviceDescription": "El servicio recibe unas coordenadas de un punto en un sistema de referencia específico y devuelve los espacios protegidos que intersectan en ese punto. Los espacios protegidos son: Parques Naturales, Zona de amortiguación de Monumentos Naturales, Parajes Municipales, Paisajes Protegidos, Zonas Húmedas, LIC, ZEPA, ZEC, Reservas de la Biosfera.",

    "serviceParameters": "x -> Coordenada X o longitud| y -> Coordenada Y o latitud| epsg (opcional) -> Sistema de refencia de las coordenadas. Por defecto 25830.",

    "serviceOwner": "@Institut Cartogràfic Valencià",

    "serviceInfo": "https://icv.gva.es",

    "response": {

        "success": true,

        "numResults": 4,

        "results": [

            {   "figura_proteccion": "Parque Natural",

                "nombre": "Parque Natural de L'Albufera"  },

            {   "figura_proteccion": "Zona Húmeda",

                "nombre": "Parque Natural de l'Albufera de València"  },

            {   "figura_proteccion": "LIC",

                "nombre": "L'Albufera"  },

            {   "figura_proteccion": "ZEPA",

                "nombre": "l'Albufera (ZEPA)"  }

        ]

    }

}