XY a Municipi en la Comunitat Valenciana

1. Descripció del servei

El servei rep unes coordenades XY d'un punt en un sistema de referència específic (EPSG) a través d'una URL del tipus https://descargas.icv.gva.es/00/geoprocesos/XYaMunicipioCV?x=732000.25&y=4356000.32&epsg=25830 i retorna el municipi d'intersecció i la línia límit més pròxima juntament amb la seva distància. També retorna un enllaç al visor de la IDEV centrat en el punt. L'encreuament es realitza amb la cartografia oficial de delimitacions, per a més informació sobre aquest tema consultar la web dels treballs de delimitacions municipals de l'Institut Cartogràfic Valencià.

• Paràmetres d'entrada obligatoris:

 • x -> Coordenada X o longitud
 • y -> Coordenada Y o latitud

• Paràmetro d'entrada opcional:

 • epsg -> (opcional) Sistema de referència de les coordenades introduïdes (EPSG). Per defecte 25830.

 

Resultat retornat pel servei XYaMunicipiCV 

 

Resultat de l'enllaç al Visor de Cartografia 

 

2. Descripció dels camps resultat

 • cod_ine_mun: Codi INE de 5 dígits del municipi
 • cod_catastro: Codi cadastral de 5 dígits del municipi
 • nom_mun_catastro: Nom de municipi registrat en cadastre
 • cod_ine: Código INE de 5 dígitos del municipio
 • nom_mun: Nom del municipi oficial seleccionat, en el cas que només es pugui mostrar un topònim. Criteri de prelació del valencià.
 • nom_mun_cas_a: Nom del municipi oficial en castellà. En cas de no existir, inclou el nom en valencià. En aquells topònims que posseeixin article en l'inici del nom, aquest s'inclou al final separat per coma (,).
 • nom_mun_val_a: Nom del municipi oficial en valencià. En cas de no existir, inclou el nom en castellà. En aquells topònims que posseeixin article l'el inici del nom, aquest s'inclou al final separat per coma (,).
 • noms_mun:Nom o noms oficials del municipi. En cas de cooficialitat se separen amb barra i amb articles al final.
 • provincia: Nom de la província en valencià i castellà
 • comarca: Nom de la comarca a la qual pertany el municipi amb caràcter informatiu.
 • tipo_limite:Tipus de línia límit més pròxima al punt introduït
 • linea_limite: Nom de la línia límit més pròxima al punt introduït
 • ll_cod_ine_mun_a: Codi INE de 5 dígits del primer municipi que bufona sobre la línia límit més pròxima al punt introduït (en el cas de la mar, el codi és 99005)
 • ll_cod_ine_mun_b: Codi INE de 5 dígits del segon municipi que bufona sobre la línia límit més pròxima al punt introduït ((en el cas de la mar, el codi és 99005)
 • distancia_m: Distància en metres a la línia límit més pròxima al punt introduït
 • url_visor: Accés al visor de IDEV amb un punt indicant la posició introduïda i el Cadastre activat

 

3. Exemples d'ús

 • 3.1 Cas general
 
{
   "serviceName":"XYaMunicipioCV",
   "serviceDescription":"El servicio recibe unas coordenadas de un punto en un sistema de referencia es-pecífico y devuelve el municipio de intersección y la línea límite más cercana junto con su distancia.",
   "serviceParameters":"x -> Coordenada X o longitud| y -> Coordenada Y o latitud| epsg (opcional) -> Sistema de refencia de las coordenadas. Por defecto 25830.",
   "serviceOwner":"@Institut Cartogràfic Valencià",
   "serviceInfo":"https://icv.gva.es",
   "response":{
      "success":true,
      "numResults":1,
      "results":[
         {
            "cod_ine_mun":"03014",
            "cod_catastro":"03900",
            "nom_mun":"Alacant",
            "nom_mun_cas":"Alicante",
            "nom_mun_cas_a":"Alicante",
            "nom_mun_val":"Alacant",
            "nom_mun_val_a":"Alacant",
            "noms_mun":"Alicante/Alacant",
            "provincia":"Alacant/Alicante",
            "comarca":"L'Alacantí",
            "tipo_limite":"Litoral",
            "linea_limite":"Alicante/Alacant#Mar Mediterráneo",
            "ll_cod_ine_mun_a":"03014",
            "ll_cod_ine_mun_b":"99005",
            "distancia_m":"1047.927",
            "url_visor":"https://visor.gva.es/visor?zoomXY=719968,4248130,25830,18&capasids=0105_Delimitaciones;ICV.Municipios&nodoDesplegado=0105_Delimitaciones"
         }
      ]
   }
}

 

 • 3.2 Cas en el mar o municipi fora de la Comunitat Valenciana
 
{
   "serviceName":"XYaMunicipioCV",
   "serviceDescription":"El servicio recibe unas coordenadas de un punto en un sistema de referencia es-pecífico y devuelve el municipio de intersección y la línea límite más cercana junto con su distancia.",
   "serviceParameters":"x -> Coordenada X o longitud| y -> Coordenada Y o latitud| epsg (opcional) -> Sistema de refencia de las coordenadas. Por defecto 25830.",
   "serviceOwner":"@Institut Cartogràfic Valencià",
   "serviceInfo":"https://icv.gva.es",
   "response":{
      "success":true,
      "numResults":0,
      "results":[
         
      ]
   }
}