Visualització de contingut web

Què és la IDEV

En l'actualitat la informació geogràfica valenciana està repartida en les BD de diversos organismes de les administracions públiques valencianes, que les creen i les mantenen independentment. De manera que per a treballar amb la informació cal acudir a diversos organismes per a obtindre-la, i posteriorment tractar-la per a extraure i adaptar les dades.

Des de fa anys a distints nivells de govern s'està regulant a Europa l'accés a la informació de les administracions públiques. La legislació espanyola ho ha materialitzat en normes sobre la reutilització i l'accés d'informació del sector públic, normes basades en el dret dels ciutadans a conéixer la gestió del seu govern, i millorar l'eficiència i eficàcia de les administracions públiques.

Fins al moment s'han desenvolupat normes sobre l'accés a la informació geogràfica com la Directiva Europea INSPIRE 2007/2/CE; la Llei 14/2010 (modificada per la Llei 2/2018), sobre les infraestructures i serveis d'informació geogràfica a Espanya; el Reial decret 4/2010, de l'esquema nacional d'interoperabilitat, i el Reial decret 1545/2007, pel qual es regula el Sistema Cartogràfic Nacional, en el qual està integrada la Comunitat Valenciana basant-se en el Conveni de col·laboració amb l'Institut Geogràfic Nacional de l'1 de juny de 2010. L'objectiu és posar la informació geogràfica a l'abast de tots els ciutadans i de tots els seus procediments de gestió.

D'aquesta manera es promou la posada en marxa en les administracions de les infraestructures de dades espacials (IDE), amb l'objectiu de garantir la reutilització de la informació geogràfica i l'accés fàcil i eficaç a aquesta, així com l'ús de geoserveis interoperables basant-se en una sèrie de normes, estàndards i especificacions.

La Infraestructura de Dades Espacials Valenciana (d'ara en avant IDEV) es crea amb l'objectiu d'integrar la informació geogràfica de les administracions públiques valencianes i fer-les accessibles a través d'internet des d'un mateix portal, incorporant infraestructures i serveis interoperables d'informació geogràfica d'altres institucions, entitats o particulars que així ho sol·liciten.

Els objectius generals de la IDEV són:

 • Promoure i garantir la reutilització de la informació geogràfica.
 • Coordinar la producció distribuïda d'informació geogràfica per a disposar de dades geogràfiques harmonitzades, de qualitat, i identificar necessitats actuals i futures.
 • Integrar la informació espacial valenciana a distints nivells de l'administració pública en el node IDEV.
 • Integrar la informació espacial valenciana en el node nacional d'IDEE, a través del node IDEV.
 • Dotar el Govern Valencià de serveis geogràfics de qualitat, basant-se en els principis d'interoperabilitat i independència tecnològica.
 • Promoure, difondre i formar les administracions públiques valencianes per al desenvolupament, ús i explotació de la informació geogràfica i els serveis de la IDE Valenciana.

L'Institut Cartogràfic Valencià té atribuïdes les funcions de coordinació de la IDEV, tasca fonamental ja que, perquè la infraestructura funcione, la tecnologia és important, però encara ho és més la col·laboració entre els diferents organismes per a compartir les dades, reutilitzar la informació i coordinar-se en la producció de la informació geogràfica. S'ha d'entendre, per tant, la Infraestructura de Dades Espacials de València com un gran projecte multidisciplinari i col·laboratiu en benefici d'administracions i ciutadans.

Línies d'actuació del projecte IDEV

 • Informar les administracions públiques valencianes sobre la IDEV i la Directiva INSPIRE. 
 • Mantindre i ampliar la IDEV per a integrar les dades i els serveis geogràfics del territori valencià.
 • Coordinació i col·laboració amb les administracions públiques implicades en el projecte.
 • Seguiment del desenvolupament de la Directiva INSPIRE a la Comunitat Valenciana.
 • Participació en grups de treball nacionals i autonòmics per a la implantació de la Directiva INSPIRE.
 • Formació de les administracions públiques i usuaris en tecnologies i requeriments de les IDE.